Sånghälsa i skolan – en samhällelig angelägenhet

Vad händer med barnen i de lägre åldrarna i den svenska grundskolan när sång och musicerande minskar? Frågan har föranlett Kungl. Musikaliska Akademien att initiera en vetenskaplig studie med syftet att undersöka vilka funktioner som barnsång påverkar.

I fokus för projektet, som leds av Pia Bygdéus, står frågan: Kan daglig sångaktivitet stödja barns kognitiva och språkliga utveckling, skapa studiero och bidra till social sammanhållning? 

Sång är ett av våra äldsta och djupast rotade uttryck och följer människan från vaggan till graven. Forskargruppen bakom projektet  menar att forskning som undersöker länken mellan musik och hälsa i skolan är viktig för att bygga kunskap kring kopplingen mellan musik, lärande och välbefinnande och för att förstärka sångens plats i den svenska skolan.

Sång har varit nära förknippat med skolan men har under flera decennier förflyttats från läroplanens mitt. Detta leder till att dagens skolbarn har små möjligheter att utöva sång och att under ledning utforska sin röst utifrån egna förutsättningar. Det aktuella kunskapsläget indikerar vinster mellan barns sångutveckling och andra områden. Trots det sker nedprioritering av sång och musik i skolan. 

Barn anpassar sig automatiskt till den omgivande ljudmiljön och reflekterar därför sällan över sitt eget röst- och ljudbeteende. Röstforskning rapporterar att röstproblem hos barn ökar och skolan rapporteras ofta vara en bullrig arbetsplats. 

Funktioner som språkutveckling, kunskapsinhämtning samt social utveckling ligger i studiens fokus. Sång innehåller komponenter som kan förmodas stärka den språkliga förmågan men sångens effekt på språktillägnande är endast lite utforskad. Studien kommer att gå till så att lärare från två slumpmässigt valda, likvärdiga skolor kommer att utbildas för att med stöd av skolans musiklärare strukturerat sjunga med barnen. Forskargruppen kommer att följa barnens utveckling av sociala, språkliga och kognitiva förmågor, studiero samt välbefinnande och jämföra detta mot kontrollskola. 

Forskningsprojektet strävar efter att bygga en evidensbaserad undervisningsmodell för sångundervisning som kan användas för att erbjuda sång för skolklasser inom de lägre åldrarna i grundskolan där studiero, kognitiv-, språklig-, emotionell- och social utveckling ligger i fokus. Vid projektets slut kommer insamlade data att lägga grunden för ett annat pilotprojekt med syfte att bidra till åtgärder för en optimal ljudmiljö för studiero och lärande i klassrum. Tanken är att skapa en klassrumsbaserad robot som med hjälp av artificiell intelligens (AI) kan hjälpa barn att skapa en optimal ljudmiljö.

Projekt:
”Sånghälsa i skolan - en samhällelig angelägenhet”.

Huvudsökande:
Pia Bygdéus

Medsökande:
Eva Bojner Horwitz 
Viveka Lyberg Åhlander 
Birgitta Sahlén     
David Johnson     

Organisation:
Kungliga Musikaliska Akademien

Beviljat anslag:
4 miljoner kronor