Pappersrullar

Anslagsguide

Anslagspolicy

Stiftelsen stödjer i huvudsak vetenskaplig forskning och utbildning inom humaniora och lärande.

Universitet/högskolor, skolor, de vetenskapliga akademierna och liknande forsknings- och utbildningsinstitutioner kan erhålla anslag inom följande område:

 • Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential, forskarinitierade projekt med högsta internationella standard med fokus på en sammanhållen vetenskaplig frågeställning.

Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär, gärna med inriktning mot IT och digitala media. 

Stiftelsen tillämpar ett peer review-förfarande.

Barn- och ungdomsprojekt

Stiftelsen stödjer även barn- och ungdomsprojekt. Projektmedel kan kan sökas av icke vinstdrivande företag och organisationer samt föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdom upp till 18 år.

Verksamhetsstöd/driftsbidrag stöds inte, inte heller medel till enskilda personer.

Publicering

Forskning finansierad av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond ska publiceras med open access. Forskningsresultat ska vara fria att läsa och ladda ner från internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.

Övrigt

Direktansökningar till Stiftelsen avseende resor, konferens/symposieavgifter och liknande kostnader behandlas inte. Ej heller beviljas bidrag till enskilda personer utöver Stiftelsens stipendie-/forskarprogram. 

Anslag till ombyggnationer/inredning av lokaler, tryckningsbidrag ges inte i normalfallet. Inga anslag ges heller till målforskning som är knuten till enskild företagsamhet.

Utlysningar

sista ansökningsdag
14
april 2020

Projektanslag inklusive WASP-HS. OBS! Framflyttat datum

Stiftelsen beviljar företrädesvis projektanslag inom områdena humaniora och lärande. 

Inom ramen för utlysningen av projektanslag kan även ansökningar inom WASP-HS, med fokus på konsekvenser och utmaningar relaterade till AI och autonoma system, göras.

Ansökningsperioden startar 1 mars. 

Observera! Framflyttad sista ansökningsdag till 14 april 2020 på grund av COVID-19.

Stiftelsen stödjer projekt av hög vetenskaplig potential. Projekten ska vara fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning.

Ett projekt ska ha en fristående målsättning och inte endast utgöra tilläggsfinansiering till löpande verksamhet eller andra påbörjade projekt. Ett normalprojekt har en budget mellan 1 till 5 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år.

Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom ämnesområdena humaniora och lärande. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.

WASP-HS

Stiftelsen stödjer dessutom programmet WASP-HS  inom humaniora och samhälle. Inom ramen för utlysningen av projektanslag kan även ansökningar inom WASP-HS, med fokus på konsekvenser och utmaningar relaterade till AI och autonoma system, göras inom områdena:

 • Mänskligt välbefinnande, hälso- och sjukvård, välfärd och miljömässig hållbarhet
 • Jämställdhet, ojämlikhet, rättvisa, inkludering och mångfald
 • Demokrati, socialt förtroende, styrning, rättvisa, dataskydd och integritet
 • Ekonomi, företag, organisation och arbete
 • Mänskligt lärande

Vem kan söka?

Anslag kan sökas av enskilda forskare eller forskargrupper knutna till landets universitet, högskolor, de vetenskapliga akademierna och liknande forsknings- och utbildningsinstitutioner. Ansökan kan även inges av universitetets eller högskolans ledning, de vetenskapliga akademierna och riksföreningar med en vetenskaplig inriktning.

Ansökningar från enskilda personer utan fast anknytning till en vetenskaplig institution behandlas ej.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 1 mars. Sista ansökningsdag är den 1 april fram till klockan 23:59.

Riktlinjer

 • Anslag beviljas företrädesvis inom områdena humaniora och lärande
 • Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media
 • Ansökan ska gälla forskarinitierade projekt av högsta internationella standard
 • Projektet ska vara fokuserat till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning
 • Ansökan ska vara prioriterad av rektor (eller den som rektor utser i sitt ställe) vid det lärosäte där huvudsökande har sin anställning. För övriga organisationer gäller verksamhetsansvarig. 
 • Anslaget ska inte utgöra tilläggsfinansiering till löpande verksamhet och/eller andra påbörjade projekt
 • Huvudsökande ska ha fast anknytning till svenskt lärosäte och tillbringa minst 70 % av sin anställning och arbetstid i Sverige. Medsökande ska tillbringa minst 50 % av sin anställning och arbetstid i Sverige 
 • En enskild forskare kan endast vara med på två löpande projekt varav maximalt ett som huvudsökande 
 • Ett normalprojekt bör ha en budget mellan 1 till 5 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år
 • Anslag till utrustning som är nödvändig för projektet beviljas genom finansiering av avskrivningskostnader
 • Ett projekt kan maximalt prövas för anslag vid två separata ansökningstillfällen

Anslag till utrustning beviljas i normalfallet endast som en del av ett projekt där kostnad för utrustningen är direkt relaterad till projektets vetenskapliga verksamhet. Utrustning finansieras genom avskrivning som ska beräknas linjärt över hela den ekonomiska/vetenskapliga livslängden, inte endast över sökt projekttid. Anskaffning ska ske senast 2 år efter projektstart och avskrivning kan därmed ske och sökas för 2 år längre än övriga kostnader.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a anges:

 • Rektors/verksamhetschefs intygan
 • Huvudsökandes och eventuella medsökandes CV:n
 • Skriftförteckning med högst tio utvalda vetenskapliga publikationer per sökande
 • Fullständig projektbeskrivning på engelska, max 10 sidor i font 12
 • Vetenskaplig sammanfattning på engelska max 2 000 tecken inkl. blanksteg
 • Populärvetenskaplig svensk sammanfattning max 3 500 tecken inkl. blanksteg
 • Budget enligt Stiftelsens budgetmall
 • Om projektet samfinansieras av det egna lärosätet och/eller av andra externa finansiärer
 • Om anslags sökts för samma ändamål från annan organisation 
 • Ansökningar som avser WASP-HS ska också innehålla en beskrivning (max 1 A4) av projektets betydelse för förståelsen av autonoma system och AIs påverkan på samhället 
   

Beslut

Styrelsens beslut meddelas den sökande brevledes eller digitalt. Beviljade anslag publiceras även på dessa webbsidor.

Publicering

Forskning finansierad av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond ska publiceras med open access. Forskningsresultat ska vara fria att läsa och ladda ner från Internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy

 

 

sista ansökningsdag
13
maj 2020

Global Issues - Integrating Different Perspectives on Cultural Heritage and Change

The call is a joint funding initiative of Compagnia di San Paolo (Italy), Riksbankens Jubileumsfond (Sweden), The Wallenberg Foundations (Sweden) and the Volkswagen Foundation (Germany).

The participating foundations are part of an overarching framework entitled 'Global Issues – Integrating Different Perspectives', which aims to enable international research collaboration and to generate insights on understudied issues of urgent global relevance. This funding framework is the overarching umbrella for various calls on different thematic areas, all of which reflect challenges that have been acknowledged by the United Nations' sustainable development agenda as requiring specific attention.

Global Issues aims to support and strengthen innovative research in collaboration between researchers based in different parts of the world who usually do not join forces. By offering funding for international collaboration, the foundations intend to unite different research perspectives and approaches, and to allow for the development of a global perspective on the issues under consideration, which may challenge traditional or regionally limited perspectives and open new ways of thinking. The foundations strongly encourage research that moves beyond traditional questions and approaches and significantly advances the current state of the art.

Thematic Call: Integrating Different Perspectives on Cultural Heritage and Change

While much of the discourse surrounding the development agenda and the Sustainable Development Goals (SDGs) is strongly focused on economic, ecological, and social aspects of development, the cultural dimension has been less emphasised. Yet, culture also plays an important role in fostering sustainable development and should be included in strategies and approaches for reaching a sustainable future. This insight is now motivating a call for funding focusing on cultural heritage and change.

Cultural heritage ranging from the tangible to the intangible, from narratives and practices to monuments, landscapes and objects, is subject to a variety of processes of change and transformation. War, terrorism, environmental change, tourism, and digitalization – these are only a few examples of a wide variety of processes affecting and potentially threatening the world's cultural heritage and impacting upon people's lives, including aspects of self-conception, identity, origin, and socialization.

Based on various exchanges with the research community from a broad set of disciplines within the humanities and social sciences, the foundations encourage multilateral research teams from all relevant fields of study to investigate the processes and research questions of cultural heritage –heritage as an agent for and an object of change. While the disciplinary focus within the research groups should be on humanities and social sciences, input from other disciplines is welcome wherever appropriate. The research should address processes performed by a certain sense of urgency resulting from global developments in the 21st century and adopt either a regional or comparative perspective. Furthermore, meta-studies that analyse earlier scientific investigations might be included in order to contribute to cumulative knowledge within this field.

Applications may address one or more of the following areas of special interest:

 • Theoretical development of heritage including conceptual analyses of what is regarded as 'cultural heritage' and 'change' and by whom.
 • Contributions of cultural heritage to an economically, socially, and environmentally sustainable future. Conflicts of interest between the preservation of heritage on the one hand and contemporary needs of the respective population on the other hand.
 • Consequences of the use of ICTs in relation to cultural heritage. Today advanced technology enters most domains of the use of cultural heritage through digital communication, media infrastructures and artificial intelligence.
 • Threats to heritage such as war, terrorism, or climate change. Natural and man-made hazards, particularly worsened by the effects of climate change events, are persistently putting heritage, including landscape, under pressure, with an increasing frequency over time. In addition, such disasters and catastrophes impose new and continuously changing challenges and urgently needs innovative safeguarding approaches.

Scope

Global challenges and a sustainable future for all require global approaches. Therefore, all thematic calls within the Global Issues-framework offer support for international multilateral research teams. They also encourage attempts to establish symmetric partnerships.

Each research team may consist of three to five researchers, involving at least one researcher based in Sweden, Germany or Italy and two researchers based in non-European Low and Middle Income Countries (LMICs) (for a four- or five-person consortium: one or two researchers based in High Income Countries (HICs), two or three based in LMICs). Please note that purely European partnerships are excluded from this call.

Furthermore, in order to encourage creative international research constellations and building networks across the globe, the programme also seeks to strengthen academic capacity development, i.e. the qualification of junior researchers (Junior scholars are here defined as being within 5 years from Ph.D). This call targets applicants at all career levels post-Ph.D. who are employed by a university or research institution. At the same time this call encourages applicants to also include doctoral students in the research activities, even if these costs will have to be financed by other sources.

Budget

The project duration should be up to four years with a maximum gross budget of 1.5 million Euro per project. The budget may include salaries as well as expenses, such as travel costs, consumables, acquisition of data, etc. Personnel costs for the researchers involved will be covered according to local standards. Project participants may include some budget for longer stays at their partner institutions. With respect to the funds granted, the foundations expect a relatively even distribution amongst the different partners.

In addition, funds to finance part time administrative support may be included in the budget to a reasonable extent. Any additional indirect costs that might occur may be included in the proposal and depend on approval.

Project teams can apply for funds to cover science communication measures (beyond academic output such as knowledge dissemination and public engagement activities). Furthermore, projects are also encouraged to include costs related to outreach initiatives and the involvement of various relevant stakeholders outside academia.

Each proposal has one main applicant responsible for the entire project and funds granted to successful projects will only be paid to one grant administrator (based at a research institution in Germany, Italy or Sweden), who will be responsible for financial reporting of the grant in total.

Pre-proposals may also budget for a preparatory meeting of all partners to develop the full proposal (up to 10,000 EUR). These funds will be granted in case the pre-proposal was positively reviewed.

Review process

The application process is organized in two phases. This is a call for pre-proposals to be submitted by 25 March 2020 (midday, CET). Applications must be submitted in English. They will be reviewed and assessed by an international expert panel which will shortlist groups who will be invited to submit a full proposal. The international experts will review the applications using criteria which include scientific quality, potential, and originality of the project as well as the feasibility of the research design, theory and methods. In addition, the make-up of the research group and the envisaged equality of partners will be taken into consideration. Shortlisted applicants will be invited to present their project at a review panel meeting.

The foundations do not provide any feedback or comments on submitted proposals.

Timeline:

 • Deadline for pre-proposals: 13 May 2020
 • Invitation to submit full proposals: beginning of October 2020
 • Deadline for submitting full proposals: February 2021
 • Review meeting, including presentations by teams: mid-April, 2021
 • Decisions: late June 2021

Application Checklist

Applications must be submitted using the Volkswagen Foundation's electronic application system. Please, familiarise yourself with the system prior to the deadline. With your submission, you need to provide the following information: Full name and office address of the applicant, intended grant administrator, and brief information on the project (brief informative title, duration, and total budget). In the application system, you are also required to submit a total budget in Euro (gross amount; project-related costs), separately for each team member. It is sufficient to use the respective form on the application system at this stage and fill in the categories mentioned there (salaries (based on local standards), travel costs, science and communication measures, consumables, technical equipment/acquisition of data, and costs for outreach activities).

In addition, the following documents need to be provided as "enclosures" (pdf-files):

 • Signature Sheet (signed by all team members, scanned or electronic signatures are accepted)
 • Summary of the project (maximum of 2,500 characters, incl. spaces)
 • Description of proposed research project (17,000 characters, incl. spaces/max. 5 pages), including the following information:
  - aim of the project and research questions
  - theoretical framework
  - methodological approach
  - state of the art/significance for the field
  - participants and their tasks within the project
  - organisation of the team and work plan
  - list of referenced literature
 • Short CV's of all team members (no more than 2 pages each)
 • In addition to the general budget, pre-proposals may also include extra costs for an optional preparatory meeting of all partners to develop the full proposal (up to 10,000 EUR). These funds will be granted in case the pre-proposal was positively reviewed.

Frequently Asked Questions

For questions please go to Frequently Asked Questions

 

sista ansökningsdag
1
juni 2020

Program för konstvetenskap och arkeologi

Med tyngdpunkt på forskning som berör svenskt och nordiskt material.

Ansökningsperioden startar 1 maj. 

Stiftelsen utlyser ett program för forskning inom konstvetenskap och arkeologi med en tyngdpunkt på forskning som berör svenskt och nordiskt material.

Vem kan söka?

Behörig att söka är svenska lärosäten och andra institutioner vilka bedriver vetenskaplig forskning. Huvudsökande ska vara disputerad inom arkeologi, konstvetenskap eller annat kulturhistoriskt ämne med tyngdpunkt på forskning som berör svenskt och nordiskt material. Vidare ska huvudsökande ha fast anknytning till ett svenskt lärosäte.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 1 maj. Sista ansökningsdag 1 juni fram till klockan 23:59.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a anges:

 • Rektors/verksamhetschefs intygan
 • Huvudsökandes och eventuella medsökandes CV:n  (max 2 A4-sidor per person)
 • Skriftförteckning med högst tio utvalda vetenskapliga publikationer per sökande
 • Fullständig projektbeskrivning på engelska, max 10 sidor i font 12
 • Vetenskaplig sammanfattning på engelska max 2 000 tecken inkl. blanksteg
 • Populärvetenskaplig svensk sammanfattning max 3 500 tecken inkl. blanksteg
 • Budget enligt Stiftelsens budgetmall
 • Om projektet samfinansieras av det egna lärosätet och/eller av andra externa finansiärer
 • Om anslags sökts för samma ändamål från annan organisation 

Beslut

Styrelsens beslut meddelas den sökande brevledes eller digitalt. Beviljade anslag publiceras även på dessa webbsidor.

Publicering

Forskning finansierad av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond ska publiceras med open access. Forskningsresultat ska vara fria att läsa och ladda ner från Internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy

#00222E

Sök anslag online

Välkommen att göra en ansökan på ansökningsportalen.

#F8F7F4

Rekvisition av anslag

Vid rekvirering av beviljade anslag ska följande iakttas:

 • Ersättning sker mot havda kostnader. Förskott medges endast i särskilda fall och efter separat överenskommelse.

 • Vid rekvisitioner ska alltid hänsyn tas till budget, donationsbrev och särskilda villkor.

 • Resultatrapport för projektet från det egna redovisningssystemet är grunden för rekvisitioner och ska bifogas som specifikation.

 • Avstämningsblankett ska upprättas och bifogas, ingår som egen flik i blankettfilen inklusive mer detaljerade instruktioner.

 • Till slutrekvisitionen ska även en ekonomisk slutrapport bifogas, ingår i blankettfilen.

 • Notera att mottagare av anslag alltid har fullt arbetsgivaransvar samt ansvar för eventuellt utdelade stipendier.

Medel får endast utnyttjas för det ändamål som angivits i donationsbrevet. Administrativa avgifter eller påslag för ospecificerade ändamål får inte belasta anslaget.

Dispositionstiden för anslaget är fastställt i donationsbrevet. Utökad (förlängd) dispositionsrätt accepteras endast i undantagsfall och då endast efter skriftlig begäran.

Medel som inte rekvirerats inom den tid som angetts i donationsbrevet kommer automatiskt att återföras till Stiftelsen.

Utbetalning

Rekvisition som inkommer till Stiftelsen före den 10:e i månaden utbetalas i slutet av densamma förutsatt att rekvisitionen är korrekt.

Rekvisitioner ska skickas med vanlig post till adress enligt nedan.

Blanketter

I blankettarkivet nedan finns blanketter för rekvisition. Särskilda blanketter finns för universitet/högskolor respektive övriga organisationer.

 

#FFFFFF

Rapportering

De beviljade projekten ska påbörjas 1 januari eller 1 juli året efter beslutsdatum. Om detta ej kan uppfyllas ska Stiftelsen skriftligen underrättas och ett nytt beräknat datum för start meddelas.

Ekonomisk rapportering sker samtidigt med rekvisition. I samband med slutrekvisition ska dessutom en ekonomisk sammanställning över hela anslaget bifogas.

Stiftelsen förbehåller sig rätten att, i efterhand, följa upp att utbetalda medel använts för det beviljade ändamålet.

En vetenskaplig rapport ska i enlighet med villkoren i donationsbrevet och utan särskild anmaning tillställas Stiftelsen, i tillämpliga fall med förteckning över vetenskapliga skrifter som omnämner Stiftelsens stöd.

Samtliga rapporter ska skickas in via e-post till maw@wfab.se

Rapportkravet gäller även anslag för utrustning och ska innehålla uppgifter om utrustningens placering och utnyttjandegrad samt namnge de forskare som är huvudanvändare.

Vetenskapliga publikationer där tillgång till utrustningen haft en central roll för genomförande av forskningsprojekt ska förtecknas. I de fall utrustningen flyttas ska detta anmälas till Stiftelsen.

Blankettarkiv

Innan blanketterna fylls i ska de sparas ner och döpas med den sökandes namn.