Stiftelsen

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond tillkom genom en gåva från bankdirektör Jacob Wallenberg år 1960. 

Det ursprungliga donationsbeloppet var 442 000 kronor. Sedan grundandet har Stiftelsen beviljat anslag om drygt 2 miljarder kronor.

Humaniora 

Stiftelsen beviljar i huvudsak anslag inom humaniora.

Barn- och ungdomsverksamhet

Stiftelsen stödjer även barn- och ungdomsprojekt som drivs av etablerade icke vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och lärosäten. 

Anslagspolicy

I enlighet med den av Stiftelsens styrelse antagna anslagspolicy kan universitet, högskolor, skolor, de vetenskapliga akademierna och liknande forsknings- och utbildningsinstitutioner erhålla anslag för forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential och för barn- och ungdomsprojekt.

 

#ffffff

Styrelsen

 
Peder Wachtmeister
Ordförande
 
Andrea Gandet
Vice ordförande
 
Ingrid Sundström
Verkställande ledamot
 
Göran Sandberg
Vice verkställande ledamot
 
Sven Strömqvist
Sven Strömqvist
Ledamot
 
Björn Åstrand
Björn Åstrand
Ledamot

Suppleanter och Adjungerade

 
Pontus Wachtmeister
Suppleant
 
Sophie Gandet
Adjungerad
 
Axel Eklund
Adjungerad
#f8f7f4

Stiftelsens grundande

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond tillkom genom en gåva av bankdirektör Jacob Wallenberg år 1960, gåvan utökades 1978 genom en donation av Malmviks Gård på Lovön utanför Stockholm. Jacob Wallenberg gav Stiftelsen namn efter sina föräldrar Marcus och Amalia Wallenberg.

Det ursprungliga donationsbeloppet var 442 000 kronor. Sedan grundandet har Stiftelsen beviljat anslag om närmare 1,9 miljarder kronor.

Jacob Wallenberg

Jacob Wallenberg föddes i Stockholm den 27 september 1892 som äldste son till häradshövding Marcus Wallenberg och hans maka Amalia, född Hagdahl. Han växte upp på Östermalm i Stockholm och tillbringade många somrar på Malmviks Gård. Efter sina föräldrars bortgång ärvde han Malmviks Gård som då blev en av hans permanenta bostäder och som han 1978 donerade till Stiftelsen.

Efter sex års utbildning vid Sjökrigsskolan tog Jacob Wallenberg 1912 sjöofficersexamen och blev löjtnant i flottans reserv 1920. Ekonomistudier bedrevs vid Handelshögskolan i Stockholm från vilken han diplomerades 1914. 1956 utnämndes han till ekonomie hedersdoktor och 1960 till medicine hedersdoktor.

Bankkarriär
Sin bankkarriär startade Jacob Wallenberg genom att under åren 1915-18 praktisera på banker i Basel, London och New York. 1918 utsågs han till direktörsassistent i Stockholms Enskilda Bank, till vice VD två år senare och var sedan VD i banken från 1927 till 1946 då han efterträddes av brodern Marcus Wallenberg, han kvarstod som vice ordförande fram till 1950 då han övertog ordförandeskapet, en post han behöll till 1969.

Ordförandeskap
Efter åren som VD i banken övertog Jacob Wallenberg ansvaret för investmentbolagen Investor och Providentia där han verkade som ordförande från 1947 till 1978. Under dessa år var han ordförande i en rad svenska finans- och industriföretag, bland dessa kan nämnas Alfa-Laval AB, AB Astra, Försäkrings AB Skandia, Stora Kopparbergs Bergslags AB, och AB Svenska Kullagerfabriken. Efter krisåren i början av 1920-talet prioriterade Jacob Wallenberg konsolidering av banken, investmentbolagen och de många industriföretagen inom Wallenbergsfären.

Regeringsuppdrag
Jacob Wallenberg hade även internationellt inriktade uppdrag för den svenska regeringen. Bland övriga uppdrag kan nämnas ledamot av Nobelstiftelsen, ledamot av Vetenskapsakademien, hedersledamot av Vitterhetsakademien samt skattmästare i Cancerföreningen i Stockholm och Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.

Fritid
Ett av Jacob Wallenbergs största intressen var segling, helst i de egna båtarna Refanut 1-3, han deltog i ett antal kappseglingar, var i många år ordförande i Kungl. Svenska Segel Sällskapet (KSSS) och initierade 1962 Jacob Wallenbergs Sjökrigsskolefond för utbildning av elever vid Kungl. Sjökrigsskolan.

Stiftelseverksamhet
En större del av sin förmögenhet donerade Jacob Wallenberg till två stiftelser: Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond och Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda Fonden. Båda Stiftelserna grundades 1960. Han var ordförande för de två Stiftelserna och 1966 övertog han också ordförandeskapet i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, och kvarstod som ordförande fram till sin död 1980.