Wallenbergstiftelsernas anslag 2020 – 2,4 miljarder

Under 2020 anslogs totalt närmare 2,4 miljarder kronor. Huvuddelen av Stiftelsernas anslag kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som fokuserar på grundforskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. Men Wallenbergstiftelserna ger också betydande anslag till bland annat samhällsvetenskap, humaniora, utbildning och arkeologi.

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 17 Stiftelser grundade av familjen Wallenberg eller bildade till minne av familjemedlemmar.

Av de totalt nästan 2,4 miljarder kronorna anslog de tre största Stiftelserna: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, 2,3 miljarder kronor.

För att kunna ge en samlad bild av Stiftelsernas anslag till svensk forskning och utbildning så publicerar Wallenbergstiftelserna varje år en förteckning med kortare beskrivningar över anslag som beslutats inom de tre största Stiftelserna under det gångna året. 

– Det är glädjande att Stiftelserna kan fortsätta att anslå belopp i storleksordningen 2,4 miljarder kronor vilket är i samma storleksordning som förra året. Tyvärr kommer detta inte kunna fortsätta då utdelningsnivåerna från företagen under pandemiåret 2020 varit låga eller till och med uteblivit. Årets utdelningar har i huvudsak kommit från innehaven i Investor och FAM. Senaste 10 åren har Wallenbergstiftelserna anslagit drygt 20 miljarder kronor, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, i en kommentar.

Förutom anslag från de tre största Wallenbergstiftelserna ges betydande anslag och stipendier inom t.ex. rättsvetenskap, arkeologi och konsthistoria samt stipendier för masterstudier i utlandet.

Anslag beviljade av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW), Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW):

Satsningar med anledning av covid-19-pandemin

Under året har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslagit totalt 235 miljoner kronor till covid-19 relaterade insatser, 100 miljoner kronor till forskningsprojekt, 20 miljoner kronor till uppbyggnad av biobanker, 60 miljoner kronor för testverksamhet samt 55 miljoner kronor för forskning om covid-19 vacciners effektivitet och funktion. Anslagen har ”administrerats” av SciLife Lab. Dessutom har de övriga Wallenbergstiftelserna anslagit nästa 20 miljoner kronor bland annat till utbildning inom vård och omsorg samt aktiviteter för barn och unga kopplat till pandemin.

Strategiska satsningar 

Stiftelserna kan tid efter annan, genom riktade anslag till grundforskning och kompetensuppbyggnad för att stödja utveckling av ny kunskap och teknologi som kan bidra till Sveriges långsiktiga utveckling som forsknings- och industrination.

Följande långsiktiga strategiska satsningar pågår för närvarande:

Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program, WASP
WASP är en kraftfull satsning på grundforskning, forskarutbildning och rekrytering inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvaruteknologier. Forskningsprogrammet ska bidra till en kunskapsuppbyggnad och utveckling inom ett stort antal områden där fordon, robotar och komplexa programvaruintensiva system med intelligens uppnår autonomi i växelverkan med människor. Kunskap som är avgörande för att Sverige ska kunna hänga med i utvecklingen mot det uppkopplade samhället där allt fler system också blir självstyrande. En viktig del av programmet är uppbyggnaden av en plattform för akademisk forskning och utbildning som kan växelverka med svensk industri. WASP programmet kommer att rekrytera 80-100 forskargrupper till Sverige och driva en forskarskola med upp till 600 doktorander. Medfinansiering från universitet och svenska industriföretag uppgår till 1,3 miljarder.

 • KAW avsätter 4,2 miljarder kronor fram till 2029

Läs mer

WASP-HS
Som ett komplement till Wallenbergstiftelsernas WASP-satsning initierades 2019 ett forskningsprogram som ska undersöka förändringar till följd av de teknikskiften som kommer med artificiell intelligens och autonoma system– WASP-HS.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond satsar gemensamt på programmet som framför allt ska analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter som kan komma med teknikskiftet. 

 • MMW och MAW avsätter 660 miljoner kronor fram till 2029 samt har utöver detta beviljat 165 miljoner kronor till totalt 28 projekt inom området

Läs mer

Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT
Centret ska bygga en bred kompetens inom områdena kvantdatorer, kvantsensorer, kvantsimulatorer samt kvantkommunikation och har en konkret målsättning att bygga en svensk 100 qbits kvantdator.

Liksom för WASP ligger tyngdpunkten för WACQT på långsiktigt kompetensbyggande genom att bygga upp en stor forskarskola och rekrytera unga forskare från resten av världen till Sverige. Inom centret finns även ett samarbete med svensk industri.

 • KAW avsätter 1 miljard kronor fram till 2029

Läs mer

Livsvetenskap – Life Science 
Under många år har stora anslag beviljats inom life science området som resulterat i att Stiftelserna på flera sätt varit med och utvecklat Sverige till en mycket framstående life science nation. Under 2014 togs ett inriktningsbeslut att göra ytterligare en kraftfull, samlad satsning inom livsvetenskaperna. Satsningar inom dessa områden inbegriper såväl medicinsk som skoglig forskning liksom även den senaste stora satsningen på datadriven life science.

 • KAW avsätter totalt 6,2 miljarder kronor fram till 2032

Läs mer

Data-driven Life Science, DDLS
Den snabba tekniska utvecklingen inom life science, livsvetenskap, kombinerad med utvecklingen inom databehandling och AI får en allt större betydelse för forskning och innovation och berör alla områden inom naturvetenskap och medicin. Datadriven life science-forskning utgår från en beskrivning av stora mängder data som därefter analyseras. Programmet bygger vidare på, och sker i samarbete med, den kompetens inom matematik, data och AI som utvecklats inom WASP. Värd för programmet är SciLifeLab i samverkan med Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Göteborgs, Lunds, Linköping och Umeå universitet samt de svenska forskningsuniversiteten.

 • KAW avsätter 3,1 miljarder kronor fram till 2032

Läs mer

Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM
WCMM är en nationell satsning för att stärka svensk life science forskning inom molekylär medicin, experimentellt och kliniskt. De fyra centrumen i Lund, Göteborg, Linköping och Umeå har olika inriktningar och bedriver forskning inom exempelvis: cancersjukdomar, infektionsbiologi, neurovetenskap, metabola sjukdomar inklusive diabetes, regenerativ medicin, genomik, biovetenskap sam gränsområdet mellan medicin och teknik.

 • KAW avsätter en miljard kronor fram till 2028

Proteinforskning och WCPR
Wallenberg Center for Protein Research, WCPR, är en kraftsamling kring forskning om proteiner och biologiska läkemedel.  I framtiden förväntas många fler sjukdomar behandlas med hjälp av biologiska molekyler, främst baserade på antikroppar

 • KAW avsätter 400 miljoner kronor fram till 2023

Läs mer

Wallenberg Wood Science Center och skoglig forskning
Forskningen vid Wallenberg Wood Science Center fokuserar på att möjliggöra nya produkter från svensk skogsråvara genom att utnyttja mer av träets komponenter och fiberns egenskaper. Hållbara förpackningar, organisk elektronik och förnyelsebara material som ersätter oljebaserade produkter är fokusområden. Därutöver stödjer stiftelsen långsiktiga satsningar inom skogsgenetik, skogsbioteknik och skogsskötsel.

 • KAW har avsatt 850 miljoner kronor för perioden 2008–2028

Läs mer

MAX IV-laboratoriet
MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet är en av landets nationella infrastrukturer och en anläggning av världsklass. Sedan det första Max-laboratoriet skapades har Stiftelsen bidragit med över en miljard kronor till MAX-laboratorierna.

 • KAW har beviljat 740 miljoner kronor de senaste åtta åren till MAX lab

Läs mer

Utbildning för ökad integration
Programmet ”Utbildning för ökad integration” är en tioårig satsning på utbildningsinsatser med målsättningen att förbättra integrationen i samhället. Programmet stöds av de tre största Wallenbergstiftelserna. Stöd har under året bland annat utgått till Jobbsprånget och NTA Digital (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien), Science Meet (Kungl. Vetenskapsakademien), Teach for Sweden, Science Centers i Stockholm, Göteborg och Malmö samt Fryshuset.

 • KAW, MMW och MAW har avsatt 300 miljoner kronor för perioden 2016–2025

Individanslag 

Wallenberg Academy Fellows
Programmet är en långsiktig satsning på unga forskare som ges resurser under fem år för att kunna koncentrera sig på sin forskning, samtidigt som programmet bidrar till en ökad internationalisering av de svenska forskningsmiljöerna. Efter de första fem åren görs en utvärdering som ger forskarna möjlighet till ett förlängningsanslag i ytterligare fem år. Sedan 2017 utlyses programmet vartannat år.

Totalt har 203 unga forskare erhållit fellowsanslag och Stiftelsen planerar att finansiera ytterligare upp till 100 unga forskare under de kommande åren. Under år 2020 har 21 Wallenberg Academy Fellows beviljats förlängningsanslag.

 • KAW finansierar programmet med 4,1 miljarder kronor fram till 2029

Läs mer

Wallenberg Scholars
Programmet är femårigt med möjlighet till förlängning med ytterligare fem år och riktar sig till landets bästa forskare med bevisat internationell konkurrenskraft. För närvarande finns 79 aktiva Wallenberg Scholars.

 • KAW finansierar programmet med 3,7 miljarder kronor fram till 2029

Läs mer

Wallenberg Clinical Scholars
Målet med programmet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården. Programmet omfattar totalt 24 forskare. Under 2020 utsågs fyra Wallenberg Clinical Scholars.

 • KAW finansierar programmet med 600 miljoner kronor fram till 2026

Läs mer

Wallenberg Clinical Fellows
Projektets syfte är att stimulera svenska yngre läkares kliniska forskning. Programmet möjliggör att läkarna under 3 år kan ägna stor del av sin arbetstid åt medicinsk forskning. Programmet har pågått i 15 år och totalt har 62 Fellows utsetts varav två under 2020.

 • MMW har finansierat programmet med 310 miljoner kronor fram till 2020.

Läs mer

Matematikprogrammet
För att Sverige ska kunna återta en internationell tätposition inom matematikområdet stödjs framstående matematikforskare under åren 2014–2029. 16 tjänster beviljades inom programmet 2020.

 • KAW finansierar programmet med 650 miljoner kronor fram till 2029

Läs mer

Postdoktorstipendier
Stipendierna vänder sig till yngre forskare som nyligen doktorerat och avser två års vistelse utomlands med möjlighet att få två års finansiering av en forskartjänst vid ett svenskt lärosäte när de återvänder. 
25 unga forskare har beviljats stipendium vid olika institutioner på Stanford University, vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Nanyang Technological University i Singapore samt inom life science på Broad Institute i Cambridge, USA. Programmet gör ett uppehåll 2020/2021.

 • KAW finansierar programmet med 550 miljoner kronor fram till 2029

Läs mer

Projektanslag 2020

Karolinska Institutet, anslag om 40,1 miljoner kronor för projektet ”Decoding cell fate with lineage-tracing in utero transduction” (Studerar stamcellers många öden).

Karolinska Institutet, anslag om 39,2 miljoner kronor för projektet ”Developmental trajectories for human B-cells” (Undersöker antikroppsbildande celler).

Chalmers tekniska högskola, anslag om 38,1 miljoner kronor för projektet ”Metasurface-Emitting Lasers: Tomorrows Light Sources for Applied Photonics” (Optikforskning med ljusa utsikter).

Uppsala universitet, anslag om 38 miljoner kronor för projektet ”Vascular organotypicity in health and disease” (Alla kärl är olika – ny kunskap om byggstenarna kan leda till bättre behandlingar).

Göteborgs universitet, anslag om 34,7 miljoner kronor för projektet ”Type Theory for Mathematics and Computer Science” (Konsten att säkerställa korrekthet i datorprogram och matematiska bevis).

Karolinska Institutet, anslag om 32,2 miljoner kronor för projektet ”Brain circuits in decision-making” (De ska visa hur hjärnan fattar beslut).

Karolinska Institutet, anslag om 31 miljoner kronor för projektet: ”Adipose tissue senescence and metabolic disease in man” (Undersöker hur cellåldrande påverkar diabetes).

Chalmers tekniska högskola, anslag om 29,6 miljoner kronor för projektet ”Creation of heavy elements in neutron-star mergers” (Bildandet av tunga grundämnen vid krockar av neutronstjärnor).

Umeå universitet, anslag om 29,6 miljoner kronor för projektet ”Decoding bacterial toxin-antitoxin systems: from high-throughput discovery to molecular mechanisms and biotechnology” (Grundforskning djupt inne i bakteriernas arvsmassa).

Linköpings universitet, anslag om 29 miljoner kronor för projektet ”The 2D-Materials Frontier” (Forskning om nya 2D-material).

Umeå universitet, anslag om 28,9 miljoner kronor för projektet ”Year-round climate feedbacks of winter phenological (mis)matches of plants and microbes across the Arctic” (Vinterstudier av växthusgasutsläpp i Arktis ger helårsperspektiv).

Chalmers tekniska högskola, anslag om 27,7 miljoner kronor för projektet ”The Origin and Fate of Dust in our Universe” (Dammets väg genom universum).

Naturhistoriska riksmuseet, anslag om 26,6 miljoner kronor för projektet ”Biomolecular and structural comparisons of ancient and modern plants– tools for tracing phylogeny and survival strategies during mass extinctions” (Studerar växters överlevnadsstrategier).

Lunds universitet, anslag om 25,6 miljoner kronor för projektet “Combining intense extreme ultraviolet and relativistic electron pulses” (Studier av elektroners ofattbart snabba rörelser).

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning, anslag om 25 miljoner kronor för projektet ” Firm Competitiveness, Human Capital, and the Fourth Industrial Revolution” (Företagens konkurrenskraft, kompetensutvecklingen och den fjärde industriella revolutionen).

Uppsala universitet, anslag om 25 miljoner kronor för projektet ”Development of new therapeutic strategies based on the discovery of ZC3H11A - a stress-induced protein required for efficient virus growth” (Genvägen till nya behandlingar mot virus och cancer).

Lunds universitet, anslag om 22,9 miljoner kronor för projektet ”Multilevel efficiency of bird flight: Generating vortices to travel the world” (Helhetsgrepp på flyttfåglars flygning).

Lunds universitet, anslag om 20,4 miljoner kronor för projektet ”Galactic Time Machine” (De reser genom galaxens historia).

Stockholms universitet, anslag om 20,4 miljoner kronor för projektet ”Anger Management: Neuronal Network Organization, Plasticity and Sex-Specificity in Aggression and other Social Behaviours” (Vilka mekanismer styr aggression i hjärnan?).

Stiftelsen Entreprenörskapsforum, 12 miljoner kronor för projektet “New Technologies, Transition Problems and Structural Change - Realising the economic potential of technology in the wake of digitalisation within a medium-term future” (Studier av transitionsproblem kopplade till digitala teknologiers påverkan på framtidens arbetsmarknad, näringsliv och välståndsutveckling).

Stiftelsen Universeum, anslag om totalt 10 miljoner kronor för projektet ”Ungas Kraft del 2”.

Umeå universitet, Curiosum, anslag om totalt 9,4 miljoner kronor för projektet “Creative Exploration of the Atmosphere - Visualisation of Big Data”. (Att göra atmosfären synlig – från vetenskapliga data till egen utforskning).    

Lunds universitet, 7,5 miljoner kronor för projektet “The Future of Human Rights: The Raoul Wallenberg Visiting Chair in Human Rights and Humanitarian Law in Continuity and Change”. (Gästprofessur i Mänskliga rättigheter och humanitär rätt).

Karolinska Institutet, 7 miljoner kronor för projektet ”Using AI for Understanding Early Math Learning” (Användning av artificiell intelligent för att förstå hur barn lär sig matematik).  

Uppsala universitet, 7 miljoner kronor för projektet “Children’s Intuitive Theory of AI - an active training study” (En aktiv studie av barns intuitiva teori om hur AI fungerar).

EHFF, Handelshögskolan i Stockholm, anslag om 6 miljoner kronor för stöd för forskning och utbildning inom ekonomisk historia vid Handelshögskolan.

Karolinska Institutet, 6 miljoner kronor för projektet “Quantifying prior beliefs for affective decision making and their relation to symptoms of depression” (Kvantifiering av tidigare uppfattningar och långvariga grundantaganden om världen hos deprimerade patienter)

Institutet för mediestudier, 5 miljoner kronor för projektet ”Quality of Media in change” (Mediakvalitet i förändring).

Lilla Akademien, anslag om 5 miljoner kronor för projektet ”RUM FÖR MUSIKALISKA MÖTEN - Ett internationellt musikcenter för barn och unga på Lilla Akademien.   

Lunds universitet, anslag om 5 miljoner kronor för projektet “Why do we choose the Internet instead of the doctor next-door? The Internet as a site for medicines in grey zones” (Varför väljer vi internet istället för att gå till doktorn? Internet som en plats för läkemedel i gråzoner).

Biblioteca Apostolica Vaticana, anslag om 4,6 miljoner kronor för projektet ”Restaurering och tillgängliggörande av Drottning Kristinas handskrifter i Vatikanbiblioteket”.

Göteborgs universitet, anslag om 4,5 miljoner kronor för projektet ”Cassandra: Explaining and predicting short-term language change in Modern Swedish” (Förklarande teorier om språkförändring har förmågan att förutsäga förändring i den moderna svenskan).

Lindholmen Science Park, anslag om 4,5 miljoner kronor för projektet ”IYTT: International Youth Think Tank - Främjande av en demokratirörelse bland unga människor i Europa”.

Lunds universitet, anslag om 4,5 miljoner kronor för projektet “Technologically Enhanced Language learning and its Effect on the Brain [TELEB]” (Vilka mekanismer i hjärnan bestämmer om hur bra det går när vi försöker lära oss ett nytt språk?).

Stockholms universitet, anslag om 4,5 miljoner kronor för projektet “Parent affect in infant-directed speech and its role in language learning (PALL)” (Socioemotionella faktorer i barnriktat tal och deras roll för barns språkinlärning).

Södertörns Högskola, anslag om 4,5 miljoner kronor för projektet “Ritually bound and sold: Religious beliefs and practices in trafficking and prostitution of African women in Europe (RETRAP)” (Religiös tro och utövande inom människohandel och prostitution av afrikanska kvinnor i Europa).

Umeå universitet, anslag om 4,5 miljoner kronor för projektet “Reproducing the family: an ethical analysis of intra-familial access to reproductive potential” (Undersöker de etiska konsekvenserna av samtida framsteg inom reproduktiv teknik för inomfamiljära släktskapsrelationer).

Kungliga Musikaliska Akademien, anslag om 4 miljoner kronor för projektet ”Sånghälsa i skolan - en samhällelig angelägenhet”.

Stockholms universitet, anslag om 2,3 miljoner kronor för projektet “Archaeological surveys of melting glaciers and snow patches in Swedish Sápmi” (Arkeologisk inventering av smältande glaciärer och snöfläckar i svenska Sápmi).

Centrum för rättvisa, 2 miljoner kronor för ”Centrum för rättvisa’s Law Student
Conference and Student Program” (Centrum för rättvisas fri- och rättighetsinternat samt övrig studentverksamhet).

Göteborgs universitet, Stiftelsen Torgny Segersteds minne, anslag om 2 miljoner kronor för en årlig gästprofessur vid Göteborgs universitet i Torgny Segerstedts namn och anda.

Kungliga Musikaliska Akademien, anslag om 2 miljoner kronor för projektet ”Levande musikarv - fas 2. 

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté, anslag om 2 miljoner kronor för projektet ”Tillsammans-projektet”.

Linnéuniversitetet, anslag om 1,1 miljoner kronor för projektet “Mapping Saints in the Medieval Church Province of Uppsala: The Case of Finland” (Kartläggning av medeltida kulten av helgon i den svenska kyrkoprovinsen inklusive Finland).  

Svenska Fysikersamfundet, 550 000 kronor för stöd till Oseen-medaljen för bästa svenska doktorsavhandling i fysik 2020–2024. 

Beviljade projektanslag inom WASP-HS programmet:

KTH, anslag om 4,9 miljoner kronor för projektet “Culturally Informed Robots in Learning Activities (CIRILA)” (Kulturellt kompetenta robotar i språkinlärning).

Uppsala universitet, anslag om 4,9 miljoner kronor för projektet “Quantifying Culture: A Study of AI and Cultural Heritage Collections” (Att kvantifiera kultur: En studie av AI och kulturarvssamlingar).

Stockholms universitet, anslag om 6 miljoner kronor för projektet “The Global Governance of Artificial Intelligence” (Den globala styrningen av artificiell intelligens).

Stockholms universitet, anslag om 6 miljoner kronor för projektet “AI in motion: Studying the social world of autonomous vehicles” (AI i rörelse: En studie av autonoma fordon i en social värld).

Handelshögskolan i Stockholm, anslag om 6 miljoner kronor för projektet “A study of AI as a new strategic imperative; challenging existing strategies, business models and organizational processes” (En studie av AI som ett nytt strategiskt imperativ: nya utmaningar för befintliga strategier, affärsmodeller och organisationsprocesser).

KTH, anslag om 6 miljoner kronor för projektet “Artificial intelligence and industrial transformation:  Who will survive the technology shift in Sweden?” (Artificiell intelligens och industriell omvandling: Vem kommer att överleva teknikskiftet i Sverige?). 

Lunds universitet, anslag om 6 miljoner kronor för projektet “AI and Automated systems and the Right to Health - Revisiting law accounting for the exploitation of users preferences and values” (AI och rätten till hälso- och sjukvård (AIcare)).

Umeå universitet, anslag om 6 miljoner kronor för projektet “AI-Driven Contextual Communication: Implications for Citizens and Society” (AI-baserad kontextuell kommunikation: Konsekvenser för individ och samhälle).

Umeå universitet, anslag om 6 miljoner kronor för projektet “Cyborg Politics: A study of artificial agents in online democratic deliberation” (Cyborgpolitik: En studie av artificiella agenter i demokratiska processer online).

KTH, anslag om 6 miljoner kronor för projektet “AI and the Artistic Imaginary: Socio-cultural consequences and challenges of creative-AI technology” (AI och den konstnärliga fantasin: sociokulturella konsekvenser och utmaningar med kreativ-AI-teknik).

Uppsala universitet, anslag om 6 miljoner kronor för projektet “AI and the Financial Markets: Accountability and Risk Management with Legal Tools” (AI och finansmarknaderna: Ansvar och juridisk riskhantering).

Stockholms universitet, anslag om 6 miljoner kronor för projektet “Ethical and Legal Challenges in Relationship to AI-driven Practices in Higher Education” (Etiska och juridiska utmaningar med AI-drivna praktiker inom högre utbildning).

Kontakt:

Carina Dahlberg, forskningskommunikatör, Wallenberg Foundations
Tel: 070-273 68 50
E-post: [email protected]