Hur går språkinlärning egentligen till?

Lärs språk in eller bearbetas i hjärnan på ett sätt som är specifikt för språk, så kallat domänspecifikt, eller sker det på samma sätt som vid inlärning av andra kognitivt komplexa funktioner, domängenerellt?

Syftet med projekt är just att undersöka om språkinlärning och språklig bearbetning är domänspecifik eller domängenerell.

Forskarna i projektet kommer att jämföra hjärnans bearbetning av verbalt och visuellt språk inom och mellan två grupper barn i åldern 10-12 år: barn med typisk språkutveckling och barn med språkstörning.

Språkstörning är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna hos barn, med en förekomst på cirka 7 % och innebär att barnet inte utvecklar språket som sina jämnåriga, trots en i övrigt typisk utveckling. De svårigheter de uppvisar kan gälla både språkets innehåll och struktur. Det finns också tecken på att deras bearbetning av visuellt material kan vara påverkad. Det är emellertid inte klart hur svårigheterna med bearbetning av visuellt material relaterar till svårigheter med bearbetning av talat språk.

Fördjupad kunskap om huruvida språkinlärning och språkbearbetning är domänspecifik eller domängenerell kan ha betydelseför hur man kan arbeta med språkundervisning både generellt och specifikt, för hur man utformar stöd för barn som har språkstörning eller en av annan orsak försenad inlärning av språket, som vid andraspråksinlärning.
 

Projekt: 
Language processing: domain general or domain specific? ERP studies of verbal and visual language processing in children with typical and atypical language development.
(Vilka förmågor använder vi när vi lär oss språk?)

Huvudsökande: 
Annika Andersson

Medsökande:
Kristina Hansson

Lärosäte:
Linnéuniversitetet

Beviljat anslag:
4,7 miljoner kronor