Glaciärarkeologi i svenska Sápmi

Glaciärarkeologi är ett växande forskningsfält i flera länder i världen men i Sverige saknas regelbundna inventeringar av glaciärer och snöfläckar. Tillsammans med fem museer i Sápmi vill Kerstin Lidén ändra på det.

I Norge har man sedan många år genomfört regelbundna arkeologiska inventeringar vid glaciärer. Pilar, med träskaft och musselskal som spetsar, daterade till bronsåldern samt en träsläde daterad till järnålder är några av många exempel på fynd som gjorts. 

Glaciärer och snöfläckar förvarar och bevarar organiskt material. Med den globala uppvärmningen smälter dessa varvid fynd tinar fram och det organiska materialet bryts ner. Föremål tillverkade av organiskt material är vanligtvis väldigt sällsynta arkeologiska fynd men kan ge viktig information vår förståelse av vår förhistoria. Fyndmaterialen kan ge information om den materiella kulturen och om aktiviteter som vi annars saknar. 

Vid arkeologiska inventeringar i slutet av augusti 2017, 2018 och 2019 samlades ett antal framsmälta djurben in från ett antal glaciärer och snöfläckar i Norrbottensfjällen. Det äldsta benet som hittills har daterats är daterat till 355-55 f.v.t., utöver det har även ben av ren daterade till förromersk Järnålder hittats. 

Kerstin Lidén ska tillsammans med Jamtli, Västerbottens museum, Norrbottens museum, Silvermuseet och Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum genomföra ett femårigt inventeringsprogram. Museerna har den nödvändiga lokala kunskapen för de områden vilka de ligger i. Berörda samebyar och lokalbefolkning kommer också involveras för att identifiera intressanta områden, i inventeringsarbetet men också i förmedlingsarbetet. 

En stor del av budgeten kommer allokeras till kostnader för kol-14 dateringar. Att datera fynden är av stor vikt då det är omöjligt att avgöra vilka ben som är gamla när de legat i snö. 

Projekt:
”Archaeological surveys of melting glaciers and snow patches in Swedish Sápmi”

Huvudsökande:
Kerstin Lidén

Medsökande:
Markus Fjellström     

Lärosäte:
Stockholms universitet

Beviljat anslag:
2,3 miljoner kronor