Att reproducera familjen

Forskarna i projektet ska undersöka de etiska frågorna som aktualiseras av möjligheten av att få tillgång till ens familjemedlemmars reproduktivt potential, särskilt vad gäller beslut som kan leda till att barn föds. Relevanta sådana reproduktionsvägar inkluderar livmodertransplantation från mor till dotter, surrogatmoderskap åt vuxna barn, äggdelning mellan systrar och befruktning med könsceller från en avliden familjemedlem (t.ex. make eller barn). 

De etiska frågorna kring inomfamiljär (intra-familial) reproduktion främst studerats inom olika avgränsade ämnessammanhang (t.ex. föräldrarnas ansvar, äktenskapens gränser, altruistiskt surrogatmoderskap, fertilitetsbevarande åtgärder). Detta har resulterat i att den etiska friktionen mellan å ena sidan reproduktiva intressen inom familjen och å andra sidan individens kroppsliga integritet och rätt till samtycke har förbisetts. Alla fall där en har begärt eller fått tillgång till ens familjemedlems reproduktivt potential har något gemensamt: de ömtåliga gränserna mellan individer inom familjen. Det är de här gränserna som projektteamet kommer att undersöka, samt den roll som den konceptuella enheten som är familjen har vad gäller beslutsfattande om och tillgång till varandras reproduktiva möjligheter. 

Forskargruppen kommer därför att analysera:

  • familjeintressen, rättigheter och ansvar vid reproduktion – och samspelet mellan dessa;
  • etiska skäl för insamling eller användning av reproduktivt material från familjemedlemmar som inte kan ge informerat samtycke;  
  • det normativa samspelet mellan vad som ses som naturligt eller önskvärt och hur detta påverkar tillgången till inomfamiljär reproduktion.

Resultaten förväntas bidra till en fördjupad förståelse av den etiska komplexitet som samtida reproduktiv teknik innebär, såväl som en etisk analys av spänningar som tillgång till familjemedlemmars reproduktiva potential väcker vad gäller t.ex. individernas kroppsliga integritet eller rätt till samtycke, och hur (eller om) dessa kan eller bör lösas.

Projekt:
“Reproducing the family: an ethical analysis of intra-familial access to reproductive potential”

Huvudsökande:
Daniela Cutas

Lärosäte:
Umeå universitet

Beviljat anslag:
4,5 miljoner kronor