Oväntade släktskaps betydelse för identitet och minnen

I centrum för projektet står svensk släktforskning och vad som händer när släktforskare stöter på oväntade härkomster i släktleden. Hur det påverkar identitetsskapanden och kulturella minnen.

Med sin långa historia av folkbokföring är Sverige ett av de mest fördelaktiga länderna i världen för att bedriva släktforskning. Sedan 1960-talet har släktforskningen blivit både populariserad och ”demokratiserad”, och sedan 1990- och 2000-talen har nya online- och DNA-teknologier ytterligare förstärkt tillgängligheten och intresset. 

I kölvattnet av detta har släktforskningsrörelsen – en sorts gräsrotsproducenter av kulturella minnen – kommit att bli en av de viktigaste arenorna i Sverige där kulturella identiteter idag skapas och förhandlas. 

Forskarna i projektet, som består av en grupp av etnologer, historiker och arkivvetare, ska analysera den samtida svenska släktforskningen, med ett särskilt fokus på vad som händer när släktforskare stöter på något ”oväntat”, som ruckar på förväntningarna. Det kan handla om tidigare okända anfäder och anmödrar, och anor av annan etnisk härkomst eller yrkesbakgrund än de förväntade. 

Oväntade upptäckter kan ha omvälvande konsekvenser för hur identiteter skapas, och tidigare stigmatiserade eller ”bortglömda” anor kan omvärderas utifrån samtida normer. Utifrån en rigorös kvalitativ analys av material som djupintervjuer, en frågelista i samarbete med Nordiska museet, liksom studier av sociala medier och tryckta publikationer inom släktforskarrörelsen, ska forskarna undersöka hur samtida släktforskning skapar och återskapar släktskap och härkomst och hur de bidrar till identitetsskapande och kulturellt minne. 

De tre deltagande forskarna kommer att ha olika kompletterande inriktningar: i en delstudie belyses särskilt genusrelationer, i en annan etnicitet, och i en tredje klass och yrkesidentitet. Genom att på ett nyskapande sätt kombinera etnografisk släktskapsteori med kritiska kulturarvs- och minnesstudier vill de också förnya forskningsdebatter om släktskap, minne och identitet. 
 

Projekt:
“Unexpected Genealogies? Genealogical Research, Identity, Memory and Kinship in Sweden”
(Oväntade genealogier? Släktforskning, identitet, minne och släktskap i Sverige).

Huvudsökande:
Professor Jenny Gunnarsson Payne

Medsökande:
Mittuniversitetet
Samuel Edquist

Södertörns högskola
Emma Pihl Skoog

Lärosäte:
Södertörns högskola

Beviljat anslag:
5 miljoner kronor