Beviljade anslag 2022

Under 2022 har Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond beviljat anslag om 148 miljoner kronor till olika program och projekt.

Humaniora

Stiftelsens profilområde är humaniora. Stiftelsen stödjer även barn- och ungdomsprojekt.

Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP) – Humanities and Society

Som ett komplement till Wallenbergstiftelsernas satsning på Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – WASP, har ett forskningsprogram inom humaniora och samhällsvetenskap initierats – WASP–HS – som ska undersöka förändringar till följd av de teknikskiften som kommer med artificiell intelligens och autonoma system. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond satsar gemensamt på programmet som framför allt ska analysera etiska ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter som kan komma med teknikskiftet.

Stöd till Ukrainska forskare

Under året har tre ukrainska forskare erhållit anslag för gästforskning vid svenska lärosäten. Dessutom har Stiftelsen beviljat anslag till olika frivilligorganisationer för stöd till Ukraina.

Totalt närmare 1,9 miljarder kronor

Sedan Stiftelsens grundande har närmare 1,9 miljarder kronor delats ut i form av projekt- och stipendieanslag, varav drygt 600 miljoner under de senaste fem åren.

Wallenbergstiftelserna

Under 2022 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,6 miljarder kronor i anslag.

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.