Verktyg för att bättre tolka och förstå olika argument och verklighetsbeskrivningar

Forskarna i projektet vill undersöka hur elever kan förberedas och stöttas i förmågan att utvärdera argument och berättelser i förhållande till underliggande empirisk data, så kallad data literacy.

Forskarna menar att data literacy är centralt för en individs möjlighet att fatta välinformerade beslut och delta i samhället av idag. Det är därför viktigt att alla unga, oavsett uppväxtmiljöer och förutsättningar, ges goda möjligheter att utveckla dessa förmågor. De påpekar också att det finns väldigt lite forskning inom området, i synnerhet avseende yngre elever.

Med data literacy menas att vid sidan av att kunna kritisk granska och utvärdera informationskällor också kunna utvärdera argument och berättelser i förhållande till underliggande empirisk data. I detta ingår förmågor att tolka grundläggande statistiska resonemang, tabeller, diagram och så vidare och att förstå hur dessa kan användas för argument av olika slag – liksom hur de kan användas för att vilseleda.

Forskarna vill undersöka hur 11–13-åringar kan förberedas och stöttas i att utveckla följande förmågor: förstå vad ett diagram visar och inte; förstå skillnaden mellan absoluta tal och proportionerliga tal och hur sammanblandningar mellan dessa kan leda till felaktiga slutsatser; uppfatta om ett argument grundas eller inte grundas i en viss datamängd; förstå hur data kan selekteras för att vinkla en berättelse. 

Den utvecklingspsykologiska dimensionen i projektet är väsentlig, eftersom en viktig och ännu i huvudsak outforskad fråga handlar om kartläggning av vilket slags pedagogiskt material som är åldersadekvat. I projektets första fas kommer forskarna att kartlägga vad som tangeras i den ordinarie skolundervisningen och vad elever och lärare upplever som utmanande och svårt. I nästa fas kommer ett designkoncept för en digital lärresurs utvecklas och utvärderas i nära samarbeten med lärare och skolklasser, med utgångspunkt i en befintlig prototypen för en digital lärresurs (The Rescue of Dataville).

Tänkta teman är: kritisk granskning av grafiska framställningar, att förstå att samma data kan ge upphov till olika ’berättelser’, att kunna genomskåda vanliga sätt att vilseleda med grafik och enkel statistik. 

Det genomgående syftet är att den digitala lärresursen ska stödja elevernas utveckling av ’data literacy’.

Mot slutet av projektet är planen att även knyta fortsatt samverkan kring den digitala lärreursen till andra samhälleliga aktörer såsom Malmö Museer och Vattenhallen i Lund, med vilka ett nära samarbete redan är på plats. 

Projekt:
“The Increasing Necessity for Data Literacy Education in the Age of Infodemics”. (Dataläskunnighet hos unga: Att förstå och hantera underliggande empiriska data).

Huvudsökande:
Agneta Gulz

Medsökande:
Roger Johansson
Betty Tärning

Lärosäte:
Lunds universitet

Beviljat anslag: 
5 miljoner kronor