Vad är det som hjälper spädbarn att hitta ord?

Språkinlärning sker i samspel. Spädbarn och föräldrar kommunicerar med varandra med hjälp av språkliga och icke-språkliga ledtrådar. Projektet undersöker vilken roll tre socioemotionella faktorer spelar i spädbarns språkinlärning. 

De tre faktorerna är:

  1. Känsla i föräldrars barnriktade tal
  2. Bekanthet med förälderns röst
  3. Samspel ansikte mot ansikte

Om känslan i föräldrarnas tal påverkar språkinlärningen så sker det tidigt, då det är mot tre månader gamla spädbarn som föräldrar lägger mest positiv känsla i rösten. Sex månader gamla spädbarn känner igen många vanliga ord när det är förälderns bekanta röst som uttalar dem men inte när de sägs av en för barnet okänd röst. Spädbarns ordinlärning underlättas av den följsamhet och interaktion som samspelet ansikte mot ansikte ger jämfört med en envägskommunikation via till exempel en videoinspelning.

Forskarna i projektet, som leds av Iris-Corinna Schwarz, kommer att undersöka vilken roll de tre socioemotionella faktorerna har i den tidiga språkutvecklingen genom att experimentellt studera på vilket sätt de påverkar hur spädbarn segmenterar talflödet.

Talsegmentering är processen att identifiera ord i ett talat yttrande, ”klippa ut” ordet ur yttrandet som helhet och spara det i minnet. För att kunna undersöka talsegmentering hos spädbarn kommer forskarna att med hjälp av EEG mäta barnets elektriska hjärnresponser, den så kallade ordigenkänningseffekten. Ordigenkänningseffekten har en typisk skepnad hos spädbarn från sex månaders ålder och är kopplad till språkinlärningen då den står i samband med barnets ordförrådsutveckling.

Forskarna i projektet vill ge en sammanhängande bild över hur spädbarn under sitt första levnadsår lyckas segmentera ord ur talflödet och hur mycket deras talsegmenteringsförmåga påverkas av de tre socioemotionella faktorer som ingår i projektet. Detta förväntas bidra med viktigt och ny kunskap om vikten av socioemotionella faktorer när spädbarn lär sig språk i samspel. 

Projekt: 
”Parent affect in infant-directed speech and its role in language learning (PALL)”

Huvudsökande:
Iris-Corinna Schwarz

Lärosäte: 
Stockholms universitet

Beviljat anslag:
4,5 miljoner kronor