Ungas kraft 2 - utveckling och lärande i skolan

Metodutvecklingsprojektet Ungas kraft drevs av Universeum tillsammans med Göteborgsregionen och Göteborgs Stad under åren 2017 till 2020. Nu vill Universeum kvalitetssäkra och vidareutveckla metoden, genom att bredda och förstärka innehållet samt pröva en uppväxling.

Ungas kraft ingick i Wallenbergstiftelsernas programsatsning Utbildning för ökad integration och riktade sig mot den stora samhällsutmaning som rör utbildningsnivå, brist på arbetskraft och utanförskap i Sverige. Projektets huvudsakliga resultat var den metod som utvecklades. Den kan beskrivas som en skolomfattande insats (från engelskans “whole-school approach”) med syfte att skapa de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande. Metoden stärker en hel skola inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling för att på längre sikt bidra till fullföljda studier.

Ungas kraft 2 bygger vidare på resultat och lärdomar från det ursprungliga projektet. Under 2021 till 2023 vill Universeum utveckla innehållet genom att lyfta i ämnet matematik i metoden. Innehållet förstärks också med utvecklade program för föräldrar.

Universeum vill också utforska hur metoden på ett effektivt sätt kan skalas upp och fungera även för skolor som ligger geografiskt längre bort från Universeum. Uppskalningen görs genom att inkludera fler skolor i storstadsområdet Göteborg och addera skolor i landsbygdsområden. I arbetet med skolor på större avstånd blir utveckling av Universeums mobila plattform särskilt viktig, med fler aktiviteter som sker på skolan eller i dess närhet.

Parallellt med innehållsutveckling och uppskalning ska Universeums digitala plattform vidareutvecklas, vilket innebär förbättrat resursstöd till elever, lärare och föräldrar oavsett tid och rum.

Metoden som helhet bygger på arbetssätt och undervisningspraktiker som i forskningen lyfts fram som gynnsamma för lärandet i allmänhet och för ämnena naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling i synnerhet. Insatser görs inom tre metodpaket: skolan, familjen och fritiden. Målet med samtliga är att stärka elevernas vetenskapliga kapital. Begreppet belyser hur individers olika förutsättningar påverkar känslor av meningsfullhet och relevans. Studier visar att det förutom intresse är många andra faktorer kopplade till individers livsvärld som har betydelse för att ett engagemang med naturvetenskap, teknik och angränsande områden ska uppstå och bibehållas över tid.

Projekt:
Ungas kraft del 2

Huvudsökande:
Carina Halvord

Organisation:
Universeum 

Beviljat anslag:
10 miljoner kronor