Studier av spridningen av helgonkulter i Finland

För att förstå det medeltida samhället behövs kunskap om de dåtida individernas rituella tillvaro och det kultlandskap som omgav dem. I projektet ska bevarade artefakter från perioden studeras för att öka förståelsen av levd religion och av kulten av helgon i Åbo stift, Finland.

”Levd religion” som teoretiskt-begreppsligt verktyg har utvecklats för studiet av lekmannareligiositet och dess yttringar i vanligt folks dagliga tillvaro. Levd religion fokuserar på individuella attityder, sedvänjor och upplevelser. 

I detta projekt tillämpas levd religion från konstvetenskapliga utgångspunkter i ett utforskande av artefakter som fungerade som redskap för eller yttringar av tillbedjan, venerationen av helgon. Den medeltida helgonkultens materiella spår består av bland annat bilder, altaren och reliker, företeelser som en gång i tiden var integrerade delar av den medeltida troende individens dagliga liv. I dag utgör dessa spår viktiga aspekter av vårt kulturarv. 

I projektet kommer spridningen av helgonkulter i det medeltida Åbo stift, den finska delen av Uppsala kyrkoprovins, att utforskas och analyseras med särskilt fokus på deras materiella uttryck. Källor till de medeltida helgonkulterna kommer att inventeras och registreras.

Projektet utförs i samarbete med det större projektet Mapping Lived Religion. Medieval Cults of Saints in Sweden and Finland (2019–2023) som har som mål att upprätta en heltäckande online databas över helgonkulterna i det medeltida svenska riket inklusive Finland. Insamlad data från projektet kommer att integreras i databasen. Därigenom blir källorna såväl kvantitativt som kvalitativt möjliga att bearbeta och analysera i en helt annan utsträckning än hittills. Databasen kommer att tillgängliggöra open-access data från flera kulturarvssamlingar och arkiv samt resultat från tidigare forskning.

Projektet kommer att mynna ut i en fördjupad förståelse av Uppsalas medeltida kyrkoprovins som helhet och den roll som kulten av helgonen spelade i alla delar av detta stora välde. Den ökade digitala tillgängligheten kan också förväntas leda till att kännedomen om och tillgången till medeltida källor och artefakter i finska samlingar kommer att öka, såväl i som utanför Finland.

Projekt:
”Mapping Saints in the Medieval Church Province of Uppsala: The Case of Finland”

Huvudsökande:
Lena Liepe

Medsökande:
Sofia Lahti

Lärosäte:
Linnéuniversitetet

Beviljat anslag:
1,1 miljoner kronor