Religiösa övertygelser och rituella eder vid trafficking av afrikanska kvinnor i Europa

Syftet med projektet är att upptäcka, beskriva och generera kunskap om hur religiösa ritualer och eder utnyttjas vid trafficking och prostitution av västafrikanska flickor och kvinnor i den europeiska sexindustrin.

Genom att fokusera på betydelsen av kulturella och religiösa normer och övertygelser kommer forskarna i projektet, som leds av Anne Kubai, att undersöka möjliga bakomliggande faktorer för denna särskilda form av människohandel som går utöver de väletablerade förklaringarna om kön och ekonomi.

Religionens roll i människohandel ignoreras oftast eller missförstås fullständigt. Många av de flickor och kvinnor som rekryteras och sedan utnyttjas för prostitution är bundna till rituella eder. Eder är effektiva och kraftfulla verktyg både vid rekrytering och för att hålla kvar kvinnorna, eftersom den rådande föreställningen är att den som bryter mot en ed riskerar att själv, eller att någon i dennes närmaste omgivning, drabbas av dödliga fasor. Detta resulterar i att de flesta upplever att de inte har något annat val än att uppfylla det som människohandlarna, madamerna och hallickarna beordrar dem till. Eder har därför fått en nyckelroll vid trafficking av västafrikanska flickor och kvinnor för prostitution i Europa.

Det finns även bristande kunskap om hur religiösa och kulturella seder och bruk som vidomegon (att skapa goda relationer med rika familjer genom att placera unga flickor hos dem) Trokosi (slavar för gudarna) och Wahaya (”den femte frun”) kan utnyttjas både av flickornas familjer och människohandlarna för rekryteringen till Europa.

Ett annat viktigt bidrag är att studien också belyser kvinnor som våldsutövare. Tidigare forskning om människohandel och prostitution har utlämnat kvinnligt våld mot andra kvinnor trots att det är en viktig faktor i denna form av modernt slaveri.

Forskarna i projektet vill fördjupa förståelsen av kvinnligt våld mot andra kvinnor genom att undersöka de så kallade madamernas delaktighet. De har en nyckelroll i de kriminella nätverkens prostitutionsverksamhet både vid rekryteringen och traffickingen men också när det gäller att hålla kvar kvinnorna i det sexuella slaveriet. 

Studien är transnationell och fältstudier kommer att ske både i Europa och Västafrika. I Europa kommer studierna att fokusera på Sverige, Norge och Danmark kompletterat med fältstudier i Italien och Spanien. 

I Västafrika kommer fältstudier att utföras i Nigeria, Benin, Ghana och Niger i samarbete med lokala forskare och universitet. Något som kommer att resultera i värdefulla insikter från lokala juju-präster och andra religiösa ”specialister” som utför ritualerna innan kvinnorna reser till Europa. Några av de kvinnor som utsatts för människohandel som återvänt hem kommer också att bjudas in att delta i forskningen.

Projekt:
“Ritually bound and sold: Religious beliefs and practices in trafficking and prostitution of African women in Europe (RETRAP)” 

Huvudsökande:
Anne Kubai

Medsökande:
Leah Emegwa     

Lärosäte:
Södertörns högskola

Beviljat anslag:
4,5 miljoner kronor