Östliga influensers roll i tolkningarna av de förhistoriska perioderna i Norden

Projektet syftar till att nå en djupare förståelse av den svenska och nordiska arkeologins historiska utveckling. 

I projektet väcks en rad frågor om skapandet av gränser och identitet, arkeologi, politik och nationalism, liksom frågor om synen på samisk historia och identitet i förhållande till de nationella historierna och identiteterna i de nordiska länderna.

I norra Sverige, liksom i norra Norge och Finland, har det påträffats en rad olika föremålstyper från förhistorisk tid, vilka tolkats som resultat av östliga kontakter eller influenser.

Det kan röra sig om föremål av förmodat östligt ursprung som påträffats eller mer otydliga spår av östliga influenser som visar sig i utformningen av föremål. 

De ”östliga föremålen” utgör ett komplext och svårtolkat arkeologiskt material med stora skillnader i tolkningarna beroende på vilken tidsperiod som studeras. Tolkningarna av detta material kompliceras även eftersom kunskapen om förhistorien och arkeologiskt material i områden österut ofta är låg bland arkeologer i Sverige. Detta beror bland annat på de svårigheter som finns i att tillgodogöra sig forskning från länder i Öst, i synnerhet Ryssland.

En central frågeställning rör de politiska dimensionerna av arkeologin och hur den politiska utvecklingen har påverkat, och fortfarande påverkar, synen på östliga kontakter under förhistorien. Vilka olika roller har ”det östliga” spelat i tolkningarna av de förhistoriska perioderna i de nordiska länderna? Vilka förändringar i synsätt har skett genom arkeologins historia, och varför?

 

Projekt: 
East and West in the North: Archaeology With and Without Borders in Northern Fennoscandia (Öst och Väst i Norr: Arkeologi med och utan gränser i Norra Fennoskandien)

Huvudsökande: 
Carl-Gösta Ojala

Lärosäte:
Uppsala universitet

Beviljat anslag:
1,5 miljoner kronor