Hur påverkas barns utveckling av att flytta från landsbygd till stad?

Trots att urbanisering är ett globalt fenomen som påverkar en stor del av världens familjer så är kunskapen om hur processen påverkar barns utveckling väldigt låg. 

Forskarna i projektet ska genomföra en storskalig studie för att bedöma barns psykologiska utveckling i relation till urbanisering och fattigdom i Bhutan, Turkiet och Zimbabwe. 

Samtliga tre länder är kraftigt påverkade av urbanisering, men övergången från land till stad skiljer sig åt mellan länderna, något som forskarna menar skapar mångfald och en möjlighet att titta på både globala och lokala risk- och skyddsfaktorer.

Studien som sker i ett multidisciplinärt samarbete mellan forskare från tre kontinenter; Bhutan, Turkiet, Sverige och Zimbabwe kommer att omfatta 1 800 tre- till femåringar som flyttat från landsbygd till stad.
  
Forskargruppen gör antagandet att urbaniseringsprocessen i grunden är positiv för barns utveckling, baserat på vårdnadshavarnas ökade möjligheter på arbetsmarknaden, bättre mat och förändrade attityder till barn och föräldraskap bland familjens vuxna. Samtidigt antar de att det finns en period av ökad sårbarhet i familjer som nyligen flyttat från det invanda livet på landsbygden till en okänd tillvaro i en stad. 

Initialt har vårdnadshavarna kanske inte alltid tid och möjlighet att ge barnen stöd och närhet på grund av långa arbetsdagar, låg grad av stöd från släkt och vänner, låga inkomster, och dålig mental hälsa. En period som forskarna tror inte skiljer sig nämnvärt åt oavsett kultur. Samtidigt pekar forskarna på att det bör finnas kulturspecifika och individuella faktorer som modererar effekten. 

Forskarna påtalar också att urbaniseringsprocessen inte alltid är positiv, om familjen är för fattig för att kunna etablera sig i den nya miljön riskerar de att fastna i den initiala försämringen med en liten, eller ingen, positiv utveckling.

Projekt:
“Urbanization and child development”. (Urbanisering och barns utveckling).

Huvudsökande:
Gustaf Gredebäck

Medsökande:
Gaye Soley, Bogazici University, Turkiet
Nidup Dorji, Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan 
Samson Mhiizha, University of Zimbabwe

Lärosäte:
Uppsala universitet

Beviljat anslag:
5 miljoner kronor