Främjande av en demokratirörelse bland unga i Europa 

Grundtanken för projektet är att demokratin behöver moderniseras och stärkas in en tid när det öppna samhällets värderingar ifrågasätts och när falska nyheter och konspirationsteorier frodas.

International Youth Think Tank vill bidra till demokratins förnyelse genom att låta ungdomar ta fram demokratifrämjande beslutsunderlag i dialog med forskare och makthavare inom affärslivet, politiken och civilsamhället

Demokrati och hållbar ekonomisk utveckling gynnas när människor har framtidstro, goda kunskaper och kan tänka kritiskt. När samhället byggs på vetenskap och beprövad erfarenhet, aktiva medborgare, rättssäkerhet, ett vitalt kulturliv samt självständiga medier främjas demokrati, tillväxt och mångfald. Populism och nationalism ifrågasätter dessa värden och sår frön av misstro.

Unga människor i Europa är uppvuxna i ett öppet samhälle och bejakar en mångfacetterad värld där de kan leva utefter sina värderingar och förverkliga sina drömmar. Med en nydanande verksamhetsform som lånar drag av både think tanks och internationella ungdomskonferenser är målet med International Youth Think Tank att främja en kreativ demokratirörelse bland ungdomar.

Think tanken sammanför unga människor och låter dem möta makthavare från näringsliv, akademi, kultursektor, politik och civilsamhälle. En tanke är att förmedla de ungas idéer och perspektiv till makthavare för att främja deras möjlighet att bidra till utformningen av den framtid där de själva kan bli verksamma som ledare. En annan tanke är att vara en drivbänk som inspirerar och stödjer unga människor till att bli demokratientreprenörer.

Kärnan i think tankens verksamhet är årliga internationella ungdomskonferenser som rekryterar 18–24-åriga deltagare genom öppna utlysningar. Konferensernas uppgift är att särskilja utmaningar för det öppna demokratiska samhället och utveckla konkreta förslag för att hantera utmaningarna.

Konferensdeltagarna välkomnas att vara fortsatt aktiva inom think tanken som Youth Fellows. Efter konferenserna utvecklar de förslagen i ”IYTT Bottom-Up Policy Advice Loop”. Kunskap och idéer inhämtas i öppen dialog med beslutsfattare, forskare, think tankens egen barometer European Youth Panel samt allmänheten. Beslutsförslagen publiceras som Policy Briefs och presenteras för makthavare och i demokratinätverk bland annat inom ramen för think tankens publika lunchevent Lindholmen Democracy Talks.

Projekt:
IYTT: International Youth Think Tank - Främjande av en demokratirörelse bland unga människor i Europa

Huvudsökande:
Urban Strandberg

Medsökande:
Cecilia Malmström 

Organisation:
Lindholmen Science Park

Beviljat anslag:
4,5 miljoner kronor