Förbättrad språkinlärning genom VR?

Med hjälp av virtual reality, VR, vill forskarna i projektet undersöka vilka mekanismer i hjärnan som påverkar hur framgångsrika vi är när vi försöker lära oss ett nytt språk. Syftet är att skapa ny kunskap om inlärning samt bättre lärandemiljöer.

Att lära sig ett nytt språk är vanligare idag än någonsin tidigare. En global värld innebär resor och migration vilket gör att vi ofta ställs inför ett behov av att snabbt lära oss ett främmande språk.  Forskarna i det tvärvetenskapliga projektet vill undersöka om det går att skapa sig en uppfattning om hur det kommer att gå för en individ under dennes språkinlärning redan innan den har börjat sina studier. De frågar sig också om det går att identifiera optimala miljöer för bästa möjliga inlärning. 

Forskningsprogrammet, som leds av Johan Mårtensson, kommer att innefatta tre studier av språkinlärning i virtual reality, VR, miljö. Tanken är att skapa en så naturlig inlärningsmiljö som möjligt för deltagarna. 

I ett vanligt klassrum sker andraspråksinlärning genom att elever kopplar det nya ordet för till exempel. ”kopp” till det svenska begreppet för en fysisk kopp. Det är en omväg som gör att vi kan lära oss snabbt. Men samma omväg gör även att vi missar en del av det som förekommer när vi lär oss ett språk i en rikare miljö, t.ex. genom att befinna sig på ett kafé och hålla en kopp i handen. Vi lär oss ordet, vi känner koppen, vi upplever språket. Med VR som format för inlärning hoppas forskargruppen att deltagarna i studien ska komma ett steg närmare en mer verklig inlärningsupplevelse, utan att för de den delen lämna Lunds universitet, där träningen kommer att genomföras.

Programmet innefattar ett interdisciplinärt tillvägagångssätt med en kombination av psykologiska mått på kognition, språkmått samt mätningar av hjärnstruktur och hjärnfunktion. Genom att kombinera dessa aspekter av inlärning hoppas forskarna att man i framtiden kan optimera studiesituationen samt bidra till att förstå hur hjärnan förändras vid inlärning. 

Projekt:
“Technologically Enhanced Language learning and its Effect on the Brain [TELEB]”

Huvudsökande:
Johan Mårtensson

Medsökande:
Magnus Haake 
Markus Nilsson     

Lärosäte:
Lunds universitet

Beviljat anslag:
4,5 miljoner kronor