Beviljade anslag 2021

Under 2021 har Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond beviljat anslag om 117 miljoner kronor till olika program och projekt.

Humaniora 

Stiftelsen beviljar i huvudsak anslag inom humaniora och inom programmet Barn- och ungdomsprojekt.

Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP) – Humanities and Society

Som ett komplement till Wallenbergstiftelsernas satsning på Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – WASP, har ett forskningsprogram inom humaniora och samhällsvetenskap initierats – WASP–HS – som ska undersöka förändringar till följd av de teknikskiften som kommer med artificiell intelligens och autonoma system. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond satsar gemensamt på programmet som framför allt ska analysera etiska ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter som kan komma med teknikskiftet.

Totalt drygt 1,7 miljarder kronor

Sedan Stiftelsens grundande har drygt 1,7 miljarder kronor delats ut i form av projekt- och stipendieanslag, varav närmare 565 miljoner under de senaste fem åren.

Wallenbergstiftelserna

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.

Under 2021 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 1,8 miljarder (2020: 2,4) kronor i anslag. 2021 års anslag har påverkats av den pågående pandemin och därmed minskad avkastning. Den långsiktiga anslagsnivån om årliga drygt 2,6 miljarder kronor planeras kunna återställas inom de närmaste åren.