Att åldras med funktionsnedsättningar – förr, nu och i framtiden

I dagens EU-länder uppgår antalet personer med funktionsnedsättningar till 65–80 miljoner, varav ca. 1,5 miljoner finns i Sverige. De utgör en ofta förbisedd grupp inom såväl samhället som forskningen. Lotta Vikström ska i ett tvärvetenskapligt projekt undersöka utvecklingen från 1800-talet fram till i dag med utblick mot framtiden.

Lotta Vikström

Professor i historia

Wallenberg Scholar

Lärosäte:
Umeå universitet

#FFFFFF

Lika väl som att den förväntade livslängden för befolkningen i allmänhet ökar, ökar livslängden för personer med funktionsnedsättningar. Den vetenskapliga kunskapen om hur funktionsnedsättningar påverkar människors levnadsvillkor och åldrande är bristfällig.

Följderna av en allt äldre befolkning med funktionsnedsättningar är inte klarlagda men anses medföra påfrestningar för individ, familj och samhälle. Vikströms tvärvetenskapliga projekt vill bringa klarhet i detta utifrån historiska perspektiv på en grupp som ofta behöver stöd men inte alltid fått eller får det. Ett samhälle med åldrande befolkning kan dra lärdom av människors erfarenheter av funktionsnedsättningar förr och nu, menar Vikström.

Vikströms projekt undersöker vad det innebär att leva med funktionsnedsättningar i 1800-talets Sverige fram till idag. Tidsperspektivet är unikt internationellt sett. Ett projekttema kartlägger riskfaktorer för nedsättningar, medan ett annat undersöker följderna för hälsan längs livet och på äldre dar. Det ger kunskap om förhållanden som leder till funktionshinder och hur det påverkar människors delaktighet i samhället och vårdbehov. Resultaten möjliggör ett tredje tema, där statistiska beräkningar belyser funktionsnedsättningars förekomst och följder de närmaste decennierna.

Vikströms forskargrupp förenar olika data och metoder. Sveriges befolkningsdatabaser används för kvantitativa livsförloppsanalyser och statistiska jämförelser över tid. För nutid genomförs även kvalitativa analyser. Via intervjuer och enkäter studeras hur personer med funktionsnedsättningar upplever sitt åldrande. Hur de ser på sin livskvalitet idag och inför framtiden jämförs med populärkulturella berättelser om hur funktionsnedsättningar påverkar livet.